My Storie

Die ontwikkeling van jongmense se potensiaal is my passie. Om hierdie potensiaal te ontwikkel, wend ek my tot een van die oudste denkdissiplines, nl. WISKUNDE.

Met voltooiing van my BA-graad en HOD aan die Pukke, is ek in die laat sewentigs aangestel by ‘n Laerskool op Nigel - in ‘n Wiskundepos!

My benadering was om sover moontlik oor die vak se aanbieding op Laerskool na te lees en met kenners op die gebied te praat. Ek wou sélf verstaan hoekom leerders oor die algemeen Wiskunde moeilik vind. Wat kon ék doen om die vak verstaanbaar aan te bied? Vanselfsprekend sou die leerders dit dan makliker kon bemeester. Dit was ook vir my belangrik om duidelikheid te verkry van Wiskunde se progressiewe aansluiting van een jaar se leerplan tot die volgende.

Ek is geseënd met ‘n kreatiewe talent en dit kom handing te pas om probleme en situasies vir die leerders visueel voor te stel. Ek maak dikwels van sketse, figure en prentjies gebruik om moeilike konsepte soos breuke, desimale getalle, ens. visueel voor te stel.

ONS LEEF IN ‘N WÊRELD WAARIN KINDERS BETER REAGEER OP WAT HULLE SIEN, AS WAT HULLE HOOR!

Ek het baie empatie met leerders wat nie die werk so vinnig snap nie. En as húlle die werk snap, is dit ‘n groot aansporing en werksbevrediging vir my!

My sukses met Wiskunde-onderrig het my aangespoor om my formele onderwysopleiding aan te vul met Wiskunde, om myself ‘n breër akademiese basis te bied. Ek het vir die VDO-diploma in Wiskunde en Natuurwetenskappe ingeskryf en met lof in 1994 voltooi. Die kursus was ’n baie positiewe leerervaring en ek het tot die slotsom gekom dat énige mens Wiskunde suksesvol kan aanpak. Ek het dus kort na voltooiing van die kursus ‘n Wiskundepos aanvaar.

In 2000 is ek deur ‘n Australiese maatskappy genader om ’n wiskunde-rekenaarprogram vir die Laerskool te ontwikkel en ook by die Suid-Afrikaanse kurrikulum aan te pas. Ná voltooiing van die rekenaarprogram het ek besef pen en papier is steeds die beste manier om Wiskunde aan te leer - ek het wéér ’n Wiskundepos aanvaar. Tegelykertyd het ek Addisionele Wiskunde aangebied, wat ek oor ‘n tydperk van agt jaar verfyn het. Die resultate is uitstekend!

Die lesse word aangebied met voortdurende vernuwing wat inhoud én metodiek aanbetref, gebaseer op deurlopende eie navorsing uit gepubliseerde bronne óf vanaf die Internet.

Die logiese aanbieding van my vak is baie belangrik. Dit het daartoe gelei dat ek my metodiek oor die jare só verfyn het dat ook dié leerders wat nie ‘n natuurlike aanleg vir syfers het nie, Wiskunde nie net snap nie, maar ook geniet.

Ek is getroud en het vier volwasse kinders, wat ‘n drieling insluit. Dit was die perfekte leerskool vir ‘n éie geordende lewe. Die deel van kennis en vaardighede is vir my ‘n ideaal verwesentlik.